Všeobecné obchodné podmienky

Informácie pre zákazníka, poskytnuté pred uzavretím zmluvy na diaľku podľa ustanovenia § 3 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Článok I.

Všeobecné informácie

pre poskytovanie služieb prostredníctvom internetového obchodu na webových stránkach www.wiz-it.sk.

 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky, v znení platnom v deň uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb, upravujú práva a povinnosti poskytovateľa a zákazníka pri poskytovaní služieb na základe zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. 

 

 1. Poskytovateľom služieb je obchodná spoločnosť WIZ-IT s.r.o., so sídlom Okružná 1427/52, Púchov 020 01, IČO: 54953293, zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č.: 44279/R, DIČ: 2121828071, tel. číslo: +421905390112 e-mail: info@wiz-it.sk (ďalej len „Poskytovateľ“). 

 

 1. Predmetom zmluvy o poskytovaní služieb je poskytnutie prístupu k obsahu v spoplatnených častiach systému poskytovateľa a to najmä poskytnutie možnosti smart spôsobu zdieľania kontaktných údajov zákazníka na jednom mieste (ďalej len „služby“), ponúkaného prostredníctvom internetového obchodu na webových stránkach Poskytovateľa - www.wiz-it.sk (ďalej len „internetový obchod www.wiz-it.sk“ alebo „internetový obchod Poskytovateľa“), a to po zaplatení ceny služieb zákazníkom a za podmienok stanovených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Na účely použitia služieb je nevyhnutná registrácia zákazníka a vytvorenie používateľského konta, s výnimkou služieb, ktorých technická podstata si takúto registráciu nevyžaduje.

 

 1. Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, Trenčín 011 79, Odbor výkonu dozoru, tel. 032/6400109, fax: 032/6400108, e-mail: tn@soi.sk

 

 1. Všetky údaje o Poskytovateľovi a ostatné identifikačné údaje sú uvedené na stránkach internetového obchodu Poskytovateľa v sekcii Kontakty. Všetky informácie pre zákazníka, potrebné k poskytnutiu služieb prostredníctvom internetového obchodu Poskytovateľa, sú v slovenskom jazyku. 

 

 1. Zákazníkom je spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá objednáva v internetovom obchode www.wiz-it.sk službu a uzavrie s Poskytovateľom zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

 1. Zákazníkom je tiež podnikateľ - osoba, zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Poskytovateľ vyhlasuje, že podnikateľ má pre účely nákupu služieb v internetovom obchode www.wiz-it.sk v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok rovnaké práva a povinnosti ako spotrebiteľ, ak nie je v ďalších ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok uvedené iné. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a zákazníkom – podnikateľom, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

 1. Zákazník svojou registráciou a vytvorením používateľského konta na stránke www.wiz-it.sk zároveň potvrdzuje, že sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a s ich neoddeliteľnými súčasťami – s Reklamačným poriadkom a so Zásadami spracúvania osobných údajov, ktoré sú zverejnené na webových stránkach internetového obchodu Poskytovateľa, riadne oboznámil, vzal ich na vedomie a s týmto vedomím svoju registráciu a vytvorenie používateľského konta vykonáva. 

 

 1. Zákazník si je vedomý a výslovne súhlasí so začatím poskytovania služieb uvedených v bode 1.3 týchto Všeobecných obchodných podmienok a s poskytovaním elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

 1. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webových stránkach internetového obchodu Poskytovateľa - www.wiz-it.sk. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky a ich neoddeliteľné súčasti bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces poskytnutia služby prostredníctvom tých Všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente registrácie zákazníka a vytvorenia používateľského konta zákazníkom a boli zverejnené a pre zákazníka prístupné na webových stránkach internetového obchodu Poskytovateľa.

 

Článok II.

Uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb

 

 1. Tieto podmienky predstavujú návrh Poskytovateľa na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) určený zákazníkovi. Zadaním požadovaných registračných údajov na stránke www.wiz-it.sk a prijatím podmienok poskytovania služieb kliknutím na aktivačný link uvedený v registračnom e-maile prijme zákazník návrh Poskytovateľa v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka, čím medzi Poskytovateľom a zákazníkom dôjde k uzavretiu zmluvy o poskytovaní služieb v zmysle týchto podmienok (ďalej len „zmluva“).

 

 1. Podmienkou na uzavretie zmluvy je pravdivé a úplné uvedenie požadovaných údajov, a to: meno a priezvisko kupujúceho spotrebiteľa, obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH podnikateľa, fakturačná adresa, elektronická adresa, telefónne číslo. 

 

Článok III.

Cena služieb a platobné podmienky

 

 1. Zákazník je povinný zaplatiť Poskytovateľovi cenu za služby vo výške a za podmienok uvedených v ponuke jednotlivých ponúkaných služieb a v článku III. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Celkovú cenu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tvorí cena služby uvedená pri každej jednotlivej službe uvedená na webových stránkach internetového obchodu www.wiz-it.sk. Pri poskytovaní služieb je rozhodná cena služieb v čase registrácie zákazníka a vytvorenia používateľského konta.

 

 1. Vo všeobecnosti je cena služieb stanovená vo forme predplatného na určité obdobie. Súčasťou ceny služieb môže byť akciová ponuka, ktorá sa bude spravidla vzťahovať iba na prvé predplatné obdobie. Poskytovateľ je oprávnený meniť štruktúru služieb a výšku cien za poskytované služby. 

 

 1. Cena za služby môže byť uhradená prostredníctvom služieb internet banking-u, platobných alebo kreditných kariet, prevodom z bankového účtu, alebo iným spôsobom umožneným Poskytovateľom.

 

 1. Zákazníkovi sú služby poskytované po pripísaní príslušnej ceny za služby na bankový účet Poskytovateľa, prípadne po identifikácii cena za služby alebo spárovaní platby zákazníka. Na základe predchádzajúceho súhlasu zákazníka je zákazník oprávnený platiť ceny za služby vopred na ďalšie obdobie formou pravidelných platieb spočívajúcich v automatickom odpísaní sumy ceny za služby z účtu zákazníka poskytovateľom.

 

 1. Poskytovanie služieb je začaté momentom poskytnutia prístupu k predplatenej službe a do systému, čom bude oznámenia o tomto poskytnutí zákazníkovi. Prvé predplatné obdobie začína plynúť až momentom začatia poskytovania služieb.

 

 1. Po zaplatení ceny za služby v zmysle tohto článku budú služby poskytované zákazníkovi počas zaplateného obdobia (v zmysle cenníka) a v časovo neobmedzenom rozsahu. Zákazník nie je povinný zaplatené služby využívať, avšak Poskytovateľ má nárok na celý poplatok bez ohľadu na to, či zákazník počas predplatného obdobia skutočne využíval služby. 

 

 1. Zákazníkovi bude po pripísaní platby za poskytnuté služby vystavený a zaslaný daňový doklad v elektronickej podobe na e-mail. Zákazník súhlasí s tým, že daňový doklad bude vystavený v elektronickej podobe vo formáte PDF a doklad mu nebude zaslaný v papierovej podobe.

 

 1. Zákazník, ktorý je registrovaný a má zaplatenú cenu za služby, je oprávnený s využitím svojich prihlasovacích údajov využívať služby z akéhokoľvek vhodného typu zariadenia, ktoré má prístup na internet a umožňuje prehliadanie internetových stránok.

 

 1. V prípade zvolenia automatického platenia ceny (ak to zvolený systém platenia umožňuje), zákazník súhlasí s automatickým platením ceny bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty a pod. Spôsob platby s automatickým platením ceny sa stanovuje na dobu neurčitú, s tým, že zákazník ho môže kedykoľvek zmeniť prípadne zrušiť v rámci funkcionalít svojho zákazníckeho účtu v systéme. Frekvencia automatického platenia ceny bude korešpondovať s predplatným obdobím v súlade s aktuálnym cenníkom Poskytovateľa s tým, že Poskytovateľ môže v záujme plynulého poskytovania služby platbu zúčtovať maximálne tri dni pred ukončením predchádzajúceho obdobia predplatného. Zákazník zároveň berie na vedomie, že číslo platobnej karty Poskytovateľ nebude uchovávať. V prípade zvolenia automatického platenia ceny tiež zákazník výslovne súhlasí s automatickým obnovovaním poskytovania služieb vždy na predplatené obdobie za cenu stanovenú Poskytovateľom v čase obnovenia.

 

 1. Cenu predplatného môže Poskytovateľ zmeniť z dôvodu podstatnejšej zmeny rozsahu, obsahu a nákladov na poskytovanie služieb a za podmienky, že zmenu ceny e-mailom Poskytovateľ oznámi zákazníkovi 5 dní vopred. V prípade zmeny ceny môže zákazník predplatné zrušiť zaslaním žiadosti o zrušenie z e-mailovej adresy, na ktorú je registrované predplatné, na adresu info@wiz-it.sk s nasledovnými údajmi:
  dátum objednania predplatného a jeho pôvodná dĺžka, číslo účtu, na ktorý bude zákazníkovi vrátené nevyčerpané predplatné.

 

 1. Zákazník potvrdzuje a súhlasí, že prípadné poskytnuté zľavy sa vzťahujú vždy len na obdobie, na ktoré boli výslovne poskytnuté, a to aj v prípade automatického obnovovania poskytovania služby.

 

 1. Všetky ceny za služby a všetky poplatky uvedené na webových stránkach internetového obchodu www.wiz-it.sk sú uvedené v mene Euro, vrátane zákonom stanovenej výšky dane z pridanej hodnoty. Nákup za zvýhodnené, akciové ceny ponúkaných služieb je zreteľne označený na webových stránkach internetového obchodu www.wiz-it.sk, pričom platnosť zvýhodnenej ceny služieb trvá počas trvania tam uvedenej doby. 

 

Článok IV.

Práva a povinnosti zákazníka a Poskytovateľa

 

 1. Zákazník potvrdzuje a súhlasí, že prípadné poskytnuté zľavy sa vzťahujú vždy len na obdobie, na ktoré boli výslovne poskytnuté, a to aj v prípade automatického obnovovania poskytovania služby.

 

 1. Zákazník má po splnení stanovených podmienok (najmä po registrácii a úhrade predplatného) právo na poskytovanie služby (t.j. prístup k spoplatnenému obsahu systému) počas príslušného predplateného obdobia.

 

 1. Zákazník zodpovedá v celom rozsahu za všetok obsah, všetky informácie, príspevky a údaje zverejnené alebo vložené zákazníkom do systému v rámci využívania predplatenej služby.

 

 1. Komunikácia strán bude realizovaná výlučne v elektronickej forme. Akékoľvek oznámenia zákazníka a Poskytovateľa sa budú považovať za doručené okamihom doručenia potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.

 

 1. Zákazník je oprávnený kedykoľvek ukončiť zmluvu o poskytovaní služieb odstúpením ku dňu skončenia príslušného predplateného obdobia, a to doručením emailu poskytovateľovi, nezaplatením ďalšieho predplatného alebo zrušením používateľského účtu.

 

 1. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nemožnosť prístupu k predplatenej službe spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia zákazníka ani za žiadnu škodu spôsobenú nevhodnosťou zariadenia, ako ani za funkčnosť alebo prevádzku zariadenia zákazníka.

 

 1. Poskytovateľ je oprávnený systém, jeho štruktúru a rozsah meniť z dôvodu vylepšovania alebo zmeny služieb. Poskytovateľ je oprávnený určitú časť služieb prestať poskytovať, pozastaviť jej poskytovanie alebo ju zmeniť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 1. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek dočasne pozastaviť poskytovanie služby, napr. z dôvodu bezpečnosti, vyššej moci, výkonu prác potrebných pre prevádzku alebo údržbu systému, bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti Poskytovateľa. Poskytovateľ je však povinný pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote, informovať zákazníka o takomto dočasnom pozastavení poskytovania služieb oznamom zverejneným na www.wiz-it.sk, zároveň oznámi aj dôvod a predpokladanú dobu pozastavenia poskytovania služieb.

 

Článok V.

Zodpovednosť za vady a reklamácie

 

 1. Poskytovateľ vyhlasuje, že služby bude poskytovať v kvalite, ktorú je možné rozumne očakávať s prihliadnutím na ich povahu, účel, odmenu za ich poskytovanie a podmienky používania.

 

 1. Zákazník má právo uplatniť si u Poskytovateľ zodpovednosť za vady služieb, za ktoré zodpovedá Poskytovateľ, počas celej doby poskytovania služieb.

 

 1. Zákazník je oprávnený reklamovať vady služieb u Poskytovateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu príslušnej vady, a to prostredníctvom e-mailu na adrese info@wiz-it.sk. V reklamácii je zákazník povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie počas ktorého sa vada vyskytla.

 

 1. Reklamácia zákazníka sa považuje za opodstatnenú, ak dôjde k výpadku systému a poskytovanie služieb bude prerušené na viac ako 48 po sebe nasledujúcich hodín.

 

 1. Poskytovateľ je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o odstránení vady a o dobe jej trvania. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

 1. V prípade, ak je reklamácia zákazníka v súlade s ods. 5.4. opodstatnená, poskytovateľ poskytne zákazníkovi zľavu formou predĺženia poskytovania služieb o dobu, počas ktorej zákazníkovi služby neboli poskytované (nemal v dôsledku vád prístup k spoplatnenému obsahu systému). O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je poskytovateľ povinný zákazníka informovať.

 

 1. Ak zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

Článok VI.

Odstúpenie od zmluvy

 

 1. V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má zákazník právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, do 14 dní od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby aj bez uvedenia dôvodu. Zákazník však nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

 2. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

 1. Vzhľadom k tomu, že prijatím týchto Všeobecných obchodných podmienok zákazníkom v zmysle v nich uvedeného bodu 1.9. poskytovanie služieb začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, odstúpenie od zmluvy v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je možné.

 

Článok VII. 

Osobné údaje a ich ochrana

 

 1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje kupujúceho, ako dotknutej osoby v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným v Zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok, a ktoré sú dostupné stránkach internetového obchodu Poskytovateľa v sekcii Ochrana osobných údajov.

 

 

Článok VIII. 

Záverečné informácie 

 

 1. Zákazník vyhlasuje, že pred vyplnením registračného formulára a vytvorením používateľského konta zákazníka sa oboznámil s obsahom týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú zverejnené na webových stránkach internetového obchodu Poskytovateľa, vrátane ich neoddeliteľných súčastí a príloh a tieto informácie berie na vedomie. 

 

 1. Tieto informácie boli spracované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav záväzkových vzťahov medzi Poskytovateľom a zákazníkom. Ak sa niektoré z ustanovení týchto informácií ukáže v rozpore so zákonom, platí príslušné ustanovenie zákona a právne vzťahy vzniknuté medzi Poskytovateľom a zákazníkom zo zmluvy o poskytovaní služieb sa budú spravovať ustanoveniami zákona. 

 

 1. Na právne vzťahy založené medzi Poskytovateľom a zákazníkom a neupravené zmluvou o poskytovaní služieb alebo v týchto informáciách sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z. a Občianskeho zákonníka. 

 

 1. Poskytovateľ a zákazník v plnej miere uznávajú všetky prostriedky diaľkovej komunikácie podľa zákona č. 102/2014 Z. z., a to počas celej doby trvania vzájomných práv a povinností z uzavretej zmluvy o poskytovaní služieb. 

 

 1. Prostriedky diaľkovej komunikácie určené na uzatvorenie zmluvy podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok nie sú spoplatňované zvýšenou tarifou. 

 

 1. Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania.

 

Informácie pre kupujúceho, poskytnuté pred uzavretím zmluvy na diaľku podľa ustanovenia § 3 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Článok I.

Všeobecné informácie

pre nakupovanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu na webových stránkach www.wiz-it.sk.

 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky, v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy, upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. 

 

 1. Predmetom zmluvy je kúpa a predaj tovaru ponúkaného prostredníctvom internetového obchodu na webových stránkach Predávajúceho - www.wiz-it.sk (ďalej len „internetový obchod www.wiz-it.sk“ alebo „internetový obchod Predávajúceho“).

 

 1. Predávajúcim je obchodná spoločnosť WIZ-IT s.r.o., so sídlom Okružná 1427/52, Púchov 020 01, IČO: 54953293, zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č.: 44279/R, DIČ: 2121828071, tel. číslo: +421905390112 e-mail: info@wiz-it.sk (ďalej len „Predávajúci“). 

 

 1. Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, Trenčín 011 79, Odbor výkonu dozoru, tel. 032/6400109, fax: 032/6400108, e-mail: tn@soi.sk

 

 1. Všetky údaje o Predávajúcom a ostatné identifikačné údaje sú uvedené na stránkach internetového obchodu Predávajúceho v sekcii Kontakty. Všetky informácie pre kupujúceho, potrebné na zakúpenie tovaru prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho, sú v slovenskom jazyku. 

 

 1. Kupujúcim je spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá objednáva v internetovom obchode www.wiz-it.sk tovar alebo službu a uzavrie s Predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

 1. Kupujúcim je tiež podnikateľ - osoba, zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Predávajúci vyhlasuje, že podnikateľ má pre účely nákupu tovaru alebo služby v internetovom obchode www.wiz-it.sk v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok rovnaké práva a povinnosti ako spotrebiteľ, ak nie je v ďalších ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok uvedené iné. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 2. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu zároveň potvrdzuje, že sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a s ich neoddeliteľnými súčasťami – s Reklamačným poriadkom a so Zásadami spracúvania osobných údajov, ktoré sú zverejnené na webových stránkach internetového obchodu Predávajúceho, riadne oboznámil, vzal ich na vedomie a s týmto vedomím objednávku Predávajúcemu na objednanie ponúkaného tovaru odosiela. 

 

 1. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webových stránkach internetového obchodu Predávajúceho - www.wiz-it.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky a ich neoddeliteľné súčasti bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých Všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a boli zverejnené a pre kupujúceho prístupné na webových stránkach internetového obchodu Predávajúceho.

 

Článok II.

Objednávka tovaru, uzavretie kúpnej zmluvy

 

 1. Objednávka tovaru kupujúceho je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávku zasiela kupujúci Predávajúcemu výlučne prostredníctvom internetového obchodu www.wiz-it.sk. Objednávku vypracuje kupujúci na webových stránkach internetového obchodu Predávajúceho určenej na nákup tovaru, určeným postupom na uskutočnenie výberu tovaru do nákupného košíka a zrealizovanie nákupu. Po doručení objednávky Predávajúci objednávku zaeviduje, o čom kupujúcemu automatizovaným spôsobom zašle e-mailové potvrdenie o prijatí objednávky. Len potvrdenie o prijatí objednávky nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky. Predávajúci oznámi kupujúcemu záväzné potvrdenie objednávky, spravidla po overení ceny, dostupnosti a termínu dodania objednaného tovaru. V prípade zistenia vyššej ceny má Predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Kúpna zmluva vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky Predávajúcim a oznámenia záväzného potvrdenia objednávky kupujúcemu najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zaevidovaní objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje také, ktoré bolo Predávajúcim kupujúcemu oznámené najmä prostredníctvom internetového obchodu www.wiz-it.sk alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Predávajúcim záväzne potvrdená objednávka zaslaná mu kupujúcim je považovaná za záväznú pre obe zmluvné strany. Za podstatné podmienky budú zmluvné strany považovať najmä presnú špecifikáciu tovaru, počet kusov, cenu za tovar, výšku nákladov za jeho dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky súvisiace s dodaním objednaného tovaru kupujúcemu a spôsob, miesto a termín doručenia tovaru.

 

 1. Podmienkou účinnosti objednávky, ktorá je spôsobilým návrhom na uzavretie zmluvy je pravdivé a úplné uvedenie požadovaných údajov, a to: meno a priezvisko kupujúceho spotrebiteľa, obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH kupujúceho podnikateľa, fakturačná a dodacia adresa, elektronická adresa, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov jednotlivých druhov tovaru, cena tovaru, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob dopravy alebo prevzatia tovaru. V prípade neúplnej objednávky je Predávajúci oprávnený kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho na odstránenie nedostatkov a doplnenie objednávky. 

 

 1. Záväzné potvrdenie objednávky Predávajúcim obsahuje údaje o názve, špecifikácii tovaru, údaje o cene tovaru alebo iných službách a výške nákladov za jeho dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky súvisiace s dodaním, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a lehote dodania tovaru, prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje dohodnuté medzi Predávajúcim a kupujúcim. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej podobe kupujúcemu prostredníctvom  e-mailu.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená na webových stránkach internetového obchodu Predávajúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O odmietnutí objednávky Predávajúci informuje kupujúceho využitím elektronickej pošty, prostredníctvom e-mailu. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky kupujúcemu vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

 

 1. Objednávka urobená kupujúcim v zmysle týchto informácií je objednávkou, ktorej súčasťou je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s povinnosťou zaplatiť na základe uskutočnenej objednávky kúpnu cenu. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci vyhlasuje, že mal možnosť sa s informáciami tu uvedenými oboznámiť ešte pred odoslaním objednávky a uzavretím zmluvy. 

 

 1. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju stornovať, len ak jeho prejav vôle o jej stornovaní dôjde Predávajúcemu skôr, ako tento odovzdá objednaný tovar na dopravu kupujúcemu. Stornovanie objednávky zašle kupujúci Predávajúcemu elektronickou poštou na adresu inf@wiz-it.sk alebo prostredníctvo funkcionality internetového obchodu Predávajúceho. O účinnosti stornovania objednávky zašle Predávajúci kupujúcemu potvrdzujúci e-mail, ktorý bude dokladom o tom, že objednávka bola stornovaná. Informácie o stave vybavovania objednávky sa zobrazujú kupujúcemu po jeho prihlásení a kliknutí na ikonu objednávky. Stavy „Prijatá, „Spracúva sa“ znamenajú, že objednávka bola prijatá a momentálne sa pracuje na jej skompletizovaní. Stav „Odoslaná“ znamená, že objednávka bola odovzdaná dopravcovi na doručenie kupujúcemu. 

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru vo svojich predajniach a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred.

 

Článok III. 

Podmienky dodania a prevzatia tovaru

 

 1. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznom potvrdení objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci je povinný voľbu spôsobu dodania tovaru vykonať jeho riadnym označením v objednávke. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutej lehote na dohodnutom mieste spôsobom dohodnutým s Predávajúcim.

 

 1. Dodanie objednaného tovaru Predávajúci zabezpečí bezodkladne v závislosti od jeho dostupnosti a prevádzkových možností Predávajúceho a výrobcov, nie však skôr ako v pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom došlo k záväznému potvrdeniu objednávky kupujúcemu, ak sa Predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, najneskôr však do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade platenia kúpnej ceny podľa bodu 4.5. týchto Všeobecných obchodných podmienok začína lehota na dodanie plynúť pripísaním kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Expedičné doby, ktoré sú uvedené pri každom tovare, majú orientačný charakter. Ich dĺžka je udávaná v pracovných dňoch alebo kalendárnych týždňoch a znamená časový úsek, v ktorom je objednávka odovzdávaná doručovateľovi. Doručovanie trvá spravidla 1 až 3 pracovné dni v závislosti od druhu zásielky. Expedičné lehoty vychádzajú z obvyklých dodacích lehôt dodávateľov Predávajúceho. Predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť, ak kupujúci nezaplatí cenu včas.

 

 1. V prípade, že hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených Predávajúcim (napr. živelné udalosti, nedodržanie lehoty dodávky od výrobcu, zahraničného dodávateľa, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), je Predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti akoukoľvek formou (e-mailovou správou alebo telefonicky). Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na inej lehote dodania tovaru. Ak kupujúci prestane mať z dôvodov uvedených v tomto bode záujem o oneskorené alebo čiastočné plnenie zo strany Predávajúceho, a ak nedôjde medzi kupujúcim a Predávajúcim k dohode o náhradnom plnení za nedostupný tovar, predávajúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy potvrdí kupujúci Predávajúcemu prostredníctvom funkcionality internetového obchodu Predávajúceho (storno objednávky), resp. prostredníctvom e-mailu info@wiz-it.sk. Predávajúci potvrdí zrušenie zmluvy správou na e-mailovú adresu kupujúceho bezodkladne po obdržaní storna objednávky. 

 

 1. Dodanie objednaného tovaru kupujúcemu sa uskutoční spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke. Predávajúci zabezpečí dodanie objednaného tovaru kupujúcemu dopravcom, ak sa Predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Dopravca doručuje objednaný tovar na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, ak sa Predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Ak nie je možné, aby bol objednaný tovar kupujúcemu doručený v čase a mieste uvedenom v objednávke tovaru, dopravca kontaktuje kupujúceho a dohodne s ním náhradný termín a miesto doručenia objednaného tovaru. 

 

 1. Kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky prípadné náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä náklady na opakované dodanie tovaru a na skladné. Ak má Predávajúci tovar odoslať na miesto plnenia alebo určenia, platí, že tovar bol odovzdaný v čase, keď bol odovzdaný na prepravu, pokiaľ nebude medzi Predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak. 

 

 1. Kupujúci je pri prevzatí tovaru dopravcom oprávnený vykonať kontrolu stavu doručovaného tovaru. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je oprávnený túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, alebo chýbajúceho balíka, je dopravca povinný vyhotoviť písomný záznam - reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru. Ak je to možné, môže kupujúci vyhotoviť aj fotodokumentáciu, v ktorej bude zachytený rozsah poškodenia tovaru, ktorá bude súčasťou reklamácie a ktorú zašle elektronickou poštou alebo poštou spolu s písomným záznamom bezodkladne Predávajúcemu. 

 

 1. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v súlade s kúpnou zmluvou, a to z toho dôvodu, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnuté poškodenie popísať v preberacom protokole prepravcu.

 

 1. Predávajúci doručuje tovar iba v rámci Slovenskej republiky. Podmienky dodania tovaru a výška nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky sú platné len v rámci Slovenskej republiky. 

 

 1. V prípade, ak kupujúci po potvrdení objednávky Predávajúcim bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 10 dní odo dňa, kedy bol dopravcom uskutočnený pokus o doručenie tovaru kupujúcemu, vzniká Predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu, najmä, no nie výlučne, na náklady na dopravu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 10 dní odo dňa, kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. 

 

 1. Náklady na doručenie objednaného tovaru sú uvedené na webových stránkach internetového obchodu www.wiz-it.sk v sekcii Doprava a platba.

 

Článok IV.

Kúpna cena a spôsob zaplatenia kúpnej ceny

 

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu celkovú kúpnu cenu vo výške a za podmienok uvedených v ponuke jednotlivých ponúkaných tovarov a v článku III. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Celkovú kúpnu cenu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tvorí cena tovaru uvedená pri každom jednotlivom tovare uvedená na webových stránkach internetového obchodu www.wiz-it.sk a cena za náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky za dodanie tovaru kupujúcemu, uvedená na webových stránkach internetového obchodu www.wiz-it.sk v sekcii Doprava a platba. Celková kúpna cena sa vypočíta, ako súčet všetkých položiek uvedených v predchádzajúcej vete tohto bodu. Pri objednávkach kupujúceho je rozhodná cena tovaru v čase odoslania riadne vyplnenej objednávky. Náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky za dodanie tovaru uvedené v článku III. nie sú zahrnuté v cene tovaru, ale sú účtované osobitne, pričom tvoria celkovú cenu tovaru. 

 

 1. Predávajúci umožňuje nasledovné spôsoby platby za tovar:

 1. platba vopred bankovým prevodom,

 2. platba prostredníctvom online platobnej brány,

 3. platba na dobierku pri doručení tovaru.

 

 1. Celkovú kúpnu cenu a spôsob jej zaplatenia uvedie Predávajúci v potvrdení objednávky zaslanej kupujúcim, v súlade s pravidlami určenia celkovej ceny objednaného tovaru podľa bodu 4.1.. 

 

 1. Celkovú kúpnu cenu zaplatí Kupujúci ním zvolenou formou v objednávke tovaru a potvrdenú Predávajúcim v záväznom potvrdení objednávky. V prípade platby na dobierku je celková kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru formou umožňujúcou jej zaplatenie Predávajúcim alebo dopravcom, ak nie je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach uvedené inak. 

 

 1. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky uvedené na webových stránkach internetového obchodu www.wiz-it.sk sú uvedené v mene Euro, vrátane zákonom stanovenej výšky dane z pridanej hodnoty. Nákup za zvýhodnené, akciové ceny ponúkaných tovarov je zreteľne označený na webových stránkach internetového obchodu www.wiz-it.sk, pričom platnosť zvýhodnenej ceny tovarov trvá do vypredania jeho zásob alebo počas trvania tam uvedenej doby. 

 

 1. Pri platení celkovej kúpnej ceny formou bezhotovostného prevodu zaplatí kupujúci celkovú kúpnu cenu na účet Predávajúceho označený vo faktúre, ktorú Predávajúci zašle elektronickou poštou Kupujúcemu spolu s potvrdením objednávky. Originál faktúry zašle Predávajúci kupujúcemu spolu s objednaným tovarom. Predávajúci v takomto prípade odovzdá na prepravu a doručenie objednaný tovar najneskôr v nasledujúci pracovný deň po tom, ako bola celková kúpna cena, zaplatená kupujúcim podľa vystavenej faktúry, pripísaná na ním označený účet. V prípade, že kupujúci nezaplatí Predávajúcemu za objednaný tovar podľa tohto bodu najneskôr do 10 kalendárnych dní, má právo Predávajúci odstúpiť od kúpnej zmluvy. 

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na webových stránkach internetového obchodu www.wiz-it.sk. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo opravy zjavných pisárskych chýb (napr. keď bude uvedená cena tovaru zjavne chybná a nesprávna a výrazne sa bude odlišovať od ceny porovnateľného tovaru).

 

Článok V.

Zodpovednosť za vady tovaru

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí tovaru kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady veci, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba na tovar dodaný Predávajúcim je 24 mesiacov, ak je na tovare alebo obale alebo návode k nemu vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. 

 

 1. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať ako vada vzniknutá v záručnej dobe. 

 

 1. Kupujúci má právo uplatniť počas záručnej doby si u Predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru, ktorý vykazuje chyby, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.

 

 1. Kupujúci si uplatňuje právo zo zodpovednosti za vady postupom uvedeným v Reklamačnom poriadku, ktorý je zverejnený webových stránkach internetového obchodu Predávajúceho tu.

 

 1. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

 

Článok VI.

Odstúpenie od zmluvy

 

 1. V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé v „kamennom“ obchode. Odskúšať ale neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

 

 1. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

 2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

 3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

 4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 5. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 6. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,

 7. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

 1. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 

 1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu a

 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

 1. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

 1. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou záväzného potvrdenia objednávky Predávajúcim a je tiež uverejnený na webových stránkach internetového obchodu Predávajúceho tu, ktorý zašle na e-mailovú adresu info@wiz-it.sk alebo v listinnej podobe na adresu Okružná 1427/52, 020 01 Púchov. 

 

 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 6.1..

 

 1. Pri pochybnostiach o doručení sa kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu Predávajúceho. 

 

 1. Predávajúci na svojom internetovom obchode www.wiz-it.sk umožňuje, aby kupujúci odstúpil od zmluvy aj použitím na to určenej osobitnej funkcionality internetového obchodu. Po odstúpení od zmluvy Predávajúci ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytne o tom kupujúcemu potvrdenie na trvanlivom nosiči. 

 

 1. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci. 

 

 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

 

 1. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby, ktoré vykonal kupujúci, rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe vrátenia platieb, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

 1. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho bol tovar dodaný kupujúcemu domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť Predávajúcemu poštou, Predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. 

 

 1. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Platba za zakúpený tovar bude teda Predávajúcim uhradená až po doručení vráteného tovaru naspäť alebo po predložení dokladu o tom, že tovar bol zaslaný späť.

 

 1. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar spolu s príslušenstvom späť na adresu Okružná 1427/52, 020 01 Púchov. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá. Lehota podľa prvej vety tohto bodu sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar smie byť použitý iba v takom rozsahu, v akom môže spotrebiteľ vyskúšať tovar v „kamennom“ obchode a tovar nesmie byť poškodený.

 

 1. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo poškodený, prípadne je hodnota tovaru znížená v dôsledku takého zaobchádzania s ním, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

 

 1. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby, vo výške od 2,- EUR do 15,- EUR.

 

Článok VII. 

Osobné údaje a ich ochrana

 

 1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho, ako dotknutej osoby v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným v Zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok, a ktoré sú dostupné stránkach internetového obchodu Predávajúceho v sekcii Ochrana osobných údajov.

 

 

Článok VIII. 

Záverečné informácie 

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať a od zmluvy odstúpiť.

 

 1. Kupujúci vyhlasuje, že pred vyplnením a odoslaním objednávky sa oboznámil s obsahom týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú zverejnené na webových stránkach internetového obchodu Predávajúceho, vrátane ich neoddeliteľných súčastí a príloh a tieto informácie berie na vedomie. 

 

 1. Tieto informácie boli spracované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav záväzkových vzťahov medzi Predávajúcim a kupujúcim. Ak sa niektoré z ustanovení týchto informácií ukáže v rozpore so zákonom, platí príslušné ustanovenie zákona a právne vzťahy vzniknuté medzi Predávajúcim a kupujúcim z konkrétnej kúpnej zmluvy sa budú spravovať ustanoveniami zákona. 

 

 1. Na právne vzťahy založené medzi Predávajúcim a kupujúcim a neupravené kúpnou zmluvou alebo v týchto informáciách sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z. a Občianskeho zákonníka. 

 

 1. Predávajúci a kupujúci v plnej miere uznávajú všetky prostriedky diaľkovej komunikácie podľa zákona č. 102/2014 Z. z., a to počas celej doby trvania vzájomných práv a povinností z uzavretej kúpnej zmluvy. 

 

 1. Prostriedky diaľkovej komunikácie určené na uzatvorenie zmluvy podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok nie sú spoplatňované zvýšenou tarifou. 

 

 1. Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania.